Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
gaýybana

Biz hakda

“Xuzhou RUR Tools Making Co., Ltd.”

“Xuzhou RUR Tools Making Co., Ltd.”(mundan beýläk RUR Gurallary diýilýär) Hytaýda enjam gurallaryny öndürijilerden biridir.2005-nji ýylda döredilen “Xuzhou RUR Tools Making Co., Ltd.” takyk enjam gurallarynyň önümçiligine we enjam gurallarynyň çözgütlerini üpjün etmäge gönükdirilen “Tehnologiýa ýetýär RUR, ajaýyplyk hil döredýär” diýen öňdebaryjy düşünjä eýerýär.

RUR Gurallary, Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Pizhou şäheri, Nianzhuang şäherçesi, Senagat parkynda ýerleşýär, zawod meýdany 40000 inedördül metr.Esasan, bolt kesiji, kabel kesiji, sim ýüp kesiji, awiasiýa snipleri, turba penjeleri, agyr turbalar, suw nasoslary, gämi duralgasy, turba kesiji we ş.m. ýaly her dürli kesiş we gysgyç gurallaryny öndürýär. enjam enjamlaryny öndürmekde tejribe.Bu şäherdäki esasy görkeziji kärhana, milli ýokary tehnologiýaly kärhana we Hytaý enjamlary gurallary birleşiginiň wise-prezident bölümi.

RUR Gurallary enjam gurallarynyň dizaýnyny, gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýär.Öňdebaryjy CNC we awtomatiki önümçilik enjamlarynyň we içerki we daşary ýurtlardan dolandyryş düşünjeleriniň ornaşdyrylmagy bilen, her ýyl 10 milliondan gowrak enjam gurallaryny öndürýäris.Ösen önümçilik tehnologiýasyny, awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýalaryny, ýokary takyklyk barlag ulgamy enjamlaryny we önümi gaýtadan işlemegiň berk proseduralaryny ulanyp, RUR Tools müşderilere ýokary hilli önümler hödürleýär.Önümi ösdürmek bölüminiň güýçli innowasiýa ukyby, enjam gurallary pudagynda öňdebaryjy RUR Gurallarynyň esasy bäsdeşlik ukybydyr.

RUR Gurallary, "RUR", "LEAD", "Gepurui" we "GJK" -ni öz içine alýan birnäçe garaşsyz markalara eýedir, Xuzhou RUR Tool Making Co ýaly kompaniýalary öz içine alýan ägirt uly gözleg we marketing, hyzmat toruny emele getirmek üçin önüm zynjyryny giňeldýär. Apparat gurallaryny öndürmäge ygrarly Ltd;Markanyň ösüşine ünsi jemleýän RUR Technology (Xuzhou) Ltd.“Xuzhou Gepurui Hardware Co., Ltd.” halkara söwda işine ünsi jemleýär.

Döredileli bäri, RUR Tools, hytaý paýhasyny birleşdirmek we dünýäni tanatmak üçin bir asyrlyk kärhana gurmagy maksat edinýän ajaýyp enjam gurallaryny guýmak jogapkärçiligini hemişe ýerine ýetirýär.Hünär we güýç bilen hereket etmek, global enjam gurallary pudagynyň ösmegine kömek etmek!

DSC_58093
Zawod gezelenji (13)