Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
sahypa_new

Gowy bolt kesiji nädip saýlamaly?

Bolt kesiji, köplenç ulanylýan el guraly, gowy bolt kesiji nädip saýlamaly.
Bolt kesiji saýlanyňyzda käbir maslahatlar bar.

Bolt kesiji gatylyk talaplary:
Pyçagyň gyrasy gatylygy HRC53-den pes däl.
Boltlaryň, basyş plitalarynyň we merkezi şahalaryň gatylygy HRC33-40.

Faceerüsti talaplar
Her bölegiň üstünde çatryklar, pos, zyýanly yzlar, gabyklar we beýleki kemçilikler bolmaly däldir.
Surfaceerüsti bejerilen bölekleriň hemmesi birmeňzeş bolmaly we aç-açan yzlar, çukurlar, ýalňyşlyklar, howa köpürjikleri, gabyk we akym bellikleri bolmaly däldir.
Pyçagyň gyrasynyň iki ýapgyt ýüzüniň Ra 3,2umdan köp däl, pyçagyň galan kesilen bölekleriniň üstki çişligi Ra 6.3um-dan köp däl.

Ulanylyşy barada
Bolt kesiji polat barlary, polat simleri we ş.m. kesmek üçin ulanylyp bilner, şeýle hem ýangyndan goramak pudagynda gyssagly ätiýaçlyk gurallary hökmünde ulanylyp bilner.Buraw çybyklaryny, ok möhürlerini, demir gulplary, demir zynjyrlary we ş.m. kesmek üçin ulanylyp bilner.

Aýratynlyklary
1. Bolt kesiji kellesi gaty ýokary gatylygy we berkligi bilen ýokary hilli uglerod polatdan ýasalýar
2. Kesiş gyrasy ýiti, könelmäge çydamly
3. strengthokary güýçli gaty boltlar, gowşatmaga garşy hozlar bilen bilelikde ýörite ýylylyk bejergisini geçirýärler
4. Tutga reňkli we çydamly örtük gatlagy hökmünde plastmassa materialdan ýasalýar
5. Tutga berk we ygtybarly gaýçy kellesiniň göwresi bilen ýakyndan gabat gelýär
6. PVX tutmak rahat duýulýar

Jikme-jiklikler
1. Bagyşlamak
2. Gulplamak we gaýtadan işlemek üçin ýörite gural, bir eli bilen aňsatlyk bilen kesilip bilner.
3. Pyçak ýörite polatdan ýasalýar, sebäbi gulplamak mehanizmine birikdirilen, ulanmak ygtybarly we götermek aňsat.
4. Kesiji material obýekti: HRB80-den pes gaty uglerod polat sim


Iş wagty: Awgust-18-2022