Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
sahypa_new

El gurallaryna hyzmat etmek we dolandyrmak

Dinönekeý adamlar, adatça, tehnikanyň we enjamlaryň ýa-da howply harytlaryň saklanylyşy barada has köp zat bilýärler, ýöne köplenç el gurallaryny ulanmaga biperwaý we seresap bolýarlar, şonuň üçin el gurallary sebäpli dörän şikesleriň sany maşynlaryňkydan has ýokary bolýar.Şonuň üçin ulanmazdan ozal el gurallaryna hyzmat etmek we dolandyrmak has möhümdir.

(1) El gurallaryna hyzmat etmek:

1. toolshli gurallary yzygiderli barlamaly we goldamaly.

2. Dürli gurallarda gözden geçiriş we tehniki hyzmat ýazgy kartalary bolmaly we dürli tehniki maglumatlary jikme-jik ýazmaly.

3. Şowsuzlyk ýa-da zeper ýeten ýagdaýynda derrew barlanmaly we abatlanmaly.

4. El guraly zaýalananda, zyýanyň sebäbini anyklamaly.

5. El guralyny ulanmazdan ozal dogry ulanmagyň usuly öwredilmelidir.

6. Uzak wagt bäri ulanylmadyk el gurallary henizem saklanmalydyr.

7. handhli el gurallary göz öňünde tutulan ulanyşa laýyklykda ulanylmalydyr.

8. El guralyny berk gurmazdan ozal ulanmak gadagandyr.

9. El gurallaryny abatlamak statiki ýagdaýda amala aşyrylmalydyr.

10. Başgalary ýiti el gurallary bilen pyçaklamaň.

11. Hiç haçan zeper ýeten ýa-da gowşak el gurallaryny ulanmaň.

12. El guraly hyzmat möhletine ýa-da ulanyş çägine ýetdi we ony gaýtadan ulanmak gadagandyr.

13. El gurallaryny bejermek wagtynda asyl dizaýny ýok etmek däl.

14. Zawodda bejerip bolmaýan el gurallary abatlamak üçin asyl öndürijä gaýtarylmaly.

(2) El gurallaryny dolandyrmak:

1. El gurallary adam tarapyndan merkezleşdirilen görnüşde saklanmalydyr we barlamak we goldamak aňsat.

2. Howply gurallar karz alnanda, gorag enjamlary şol bir wagtda paýlanmalydyr.

3. Dürli el gurallary belli bir ýerde saklanmalydyr.

4. Her el gurallary, satyn alnan senesi, bahasy, esbaplary, hyzmat möhleti we ş.m. ýaly maglumatlary ýazga almaly.

5. Karz alýan el gurallary hasaba alynmaly we karz maglumatlary saklanmaly.

6. El gurallarynyň sany yzygiderli sanalmalydyr.

7. El gurallaryny saklamak klassifikasiýa edilmelidir.

8. Has aňsat zaýalanan el gurallarynyň ätiýaçlyk nusgalary bolmaly.

9. El gurallarynyň spesifikasiýasy, mümkin boldugyça standart.

10. Gymmat bahaly el gurallary ýitginiň öňüni almak üçin dogry saklanmalydyr.

11. El gurallaryny dolandyrmak dolandyryş we karz usullaryny düzmeli.

12. El gurallarynyň saklanýan ýeri çyglylykdan gaça durmaly we oňat gurşawda bolmaly.

13. El gurallaryny karz almak seresap, çalt, ygtybarly we ýönekeý bolmaly.

El gurallary, adatça ýangyjy, partlaýjy we aşa agyr şertlerde ýörite şertlerde ulanylýar.Sarp edilýän zatlara degişlidir.Diňe el gurallarynyň dogry ulanylmagyny goldamak bilen şikes heläkçiliginiň ýüze çykmagy azalýar.


Iş wagty: Awgust-11-2022