Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!
sahypa_new

Hytaý el gurallarynyň ösüşi

Apparat gurallary pudagy adamlaryň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmakda, durmuş derejesini ýokarlandyrmakda, adamlaryň barha artýan maddy we medeni zerurlyklaryny yzygiderli kanagatlandyrmakda, içerki we daşarky bazara bolan islegi giňeltmekde we iş bilen üpjün etmekde oňyn rol oýnady we bu işiň tizlenmeginde oňyn rol oýnady senagatlaşma we şäherleşme depgini.

El gurallary apparat pudagynda klassifikasiýa.Adatça ýörite şertlerde ulanylýar we sarp edilýän önümler.

El gurallarynyň köp klassifikasiýasy bar, olar esasan bölünýär: pyçaklar, otwýortkalar, lenta çäreleri, çekiçler, ýeňler, kesikler, gaýçy, toplumlar we gural arabalary we ş.m. ýaly kömekçi görnüşler, her kategoriýa dürli modeller bar.

Soňky ýyllarda global ykdysady integrasiýa prosesiniň çaltlaşmagy bilen Hytaýyň el gurallaryny gaýtadan işleýän senagaty kem-kemden dünýäniň enjam gurallaryny öndürmek pudagynda esasy güýje öwrüldi.Senagat ösüşi nukdaýnazaryndan, enjam gurallary pudagy çalt ösüş döwrüni başdan geçirenden soň güýçli önümçilik mümkinçiliklerini we belli bir marketing mümkinçiliklerini emele getirdi.Geljekde bu pudak has ýokary derejeli, hünärmen we ýokary hilli ugurlara we hyzmatlara gönükdirilen Önümçilik kämilleşdirişlerine çenli giňelder.

Häzirki wagtda polat sim kesiji, bolt kesiji, armatura çarçuwalary, maşyn abatlaýyş gurallary, elektrik gurallary, öý kombinasiýa gurallary, polat lenta çäreleri we ruh derejesi ýaly ýokary tehnologiýaly we ýokary bahaly önümleriň bir topary tendensiýa.

"Xuzhou RUR Tools Making Co., Ltd." 2005-nji ýylda döredilen hünärmen öndüriji. Jiangsu welaýatynyň Sýuçhouou şäheriniň Nianzhuang şäheriniň Senagat parkynda ýerleşýär, esasan enjam gurallary önümleri bilen meşgullanýar.Önümler ABŞ, Angliýa, Wýetnam, Singapur, Malaýziýa, Indoneziýa we beýleki 150-den gowrak ýurt we sebitlere eksport edilýär.Esasan Bolt kesiji, kabel kesiji, polat sim kesiji, awiasiýa bölekleri, turbalar, agyr turbalar, suw nasoslary, galaýy snip, turba kesijiler ýaly kesiş we gysgyç gurallaryny öndürýär.


Iş wagty: Awgust-28-2022